Polityka Prywatności

Szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z Serwisu (dalej „Użytkownicy”) i dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe naszych Użytkowników były przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem”).

Korzystanie z funkcjonalności lub usług dostępnych w Serwisie może wiązać się z koniecznością przetwarzania przez nas danych osobowych Użytkownika. Korzystanie z usług świadczonych przez naszych partnerów, do których Użytkownik może uzyskać dostęp w Serwisie, może wiązać się z koniecznością przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez naszych partnerów.

Nasza Polityka prywatności powstała, aby poinformować Użytkowników kto jest administratorem ich danych osobowych, jakie dane osobowe, w jakim celu, na jakiej podstawie i jak długo przetwarzamy oraz komu je udostępniamy, a także jakie prawa przysługują Użytkownikom jako podmiotom danych osobowych.

Niniejsza Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie konieczności będzie aktualizowana. W przypadku dokonania zmian, będziemy publikować nową wersję Polityki prywatności w Serwisie.

I. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Rorohiko Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-251) przy ul. Stefana Batorego 16/1A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000769483, NIP 382458674, REGON 7010904899, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych (zwana dalej „Usługodawcą”).

Odrębnymi administratorami danych osobowych Użytkowników są ponadto partnerzy Usługodawcy świadczący usługi na rzecz Użytkowników, które wiążą się z koniecznością przetwarzania przez partnerów Usługodawcy danych osobowych Użytkowników.

Partnerzy Usługodawcy przetwarzają dane osobowe Użytkowników zgodnie z określonymi przez siebie zasadami i podstawą prawną przetwarzania.

II. Uzyskanie informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych (z wyłączeniem spraw określonych poniżej), Użytkownik powinien kontaktować się z Usługodawcą, korzystając z następujących danych kontaktowych: Rorohiko Sp. z o.o., ul. Stefana Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk, adres e-mail: info@athomeliving.pl

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez partnera Usługodawcy, Użytkownik powinien kontaktować się z partnerem Usługodawcy na dane kontaktowe udostępnione Użytkownikowi przez partnera Usługodawcy.

III. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, które Użytkownik udostępnia lub pozostawia w czasie korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, w tym w elektronicznych formularzach lub zapisanych w plikach cookies.

Usługodawca przetwarza dane osobowe niezbędne do korzystania z funkcjonalności lub udostępnienia usług świadczonych w Serwisie (w przypadku, gdy korzystanie z funkcjonalności lub udostępnienie usług wymaga podania przez Użytkownika danych osobowych, przykładowo adresu e-mail, numeru telefonu, imienia lub nazwiska), jak również dane i informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, którymi mogą być w szczególności: adres IP lub inny identyfikator, informacje o urządzeniu końcowym, przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, zalogowaniu się lub wylogowaniu się z Serwisu, aktywności Użytkownika w Serwisie (w tym zakres korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, kliknięcia, historia wyszukiwanych, wyświetlonych i przeglądanych treści, ofert lub reklam). Usługodawca może przetwarzać również informacje, z jakich usług świadczonych przez partnerów Usługodawcy (i w jakim zakresie) korzysta Użytkownik. W tym celu, Usługodawca może stosować technologie umożliwiające zbieranie i przechowywanie informacji na urządzeniu końcowym Użytkownika. Usługodawca może posiadać także dostęp do treści reklamacji złożonej partnerowi Usługodawcy przez Użytkownika i przetwarzać zawarte w niej dane i informacje.

W każdym przypadku, zakres przetwarzanych przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika zależy od zakresu korzystania przez Użytkownika z funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla procesu korzystania z funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie oraz poufności i integralności transmisji danych, Usługodawca może stosować w Serwisie technologie szyfrujące, w szczególności w postaci protokołu SSL.

IV. Cel i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

 1. zawarcia i wykonania umowy o świadczenie danej usługi dostępnej w Serwisie, zawieranej zazwyczaj na podstawie właściwego dla usługi regulaminu, udostępnianego przez Usługodawcę i zaakceptowanego przez Użytkownika – w przypadku zawarcia z Użytkownikiem takiej umowy, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia,
 2. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Usługodawcy, w szczególności w zakresie prowadzenia i archiwizacji dokumentacji lub realizacji wynikającego z przepisów prawa żądania uprawnionego organu odnośnie danych osobowych Użytkownika, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia oraz właściwych przepisów dotyczących tych obowiązków,
 3. ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości ustalenia, zabezpieczenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 4. analitycznych i statystycznych, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy polegającego na możliwości prowadzenia analiz, raportów i pomiarów statystycznych, analitycznych i wydajnościowych, aktywności Użytkowników, w szczególności celem poprawy i ulepszania usług elektronicznych dostępnych w Serwisie, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 5. prowadzenia korespondencji, na podstawie Artykułu 6 ustęp 1 punkt b) Rozporządzenia (podejmowanie czynności zmierzających do zawarcia umowy o świadczenie danej usługi dostępnej w Serwisie lub prowadzenie korespondencji związanej z realizacją umowy), Artykułu 6 ustęp 1 punkt c) Rozporządzenia i właściwych przepisów (w przypadku, gdy korespondencja stanowi realizację obowiązku prawnego Usługodawcy), lub prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości udzielenia odpowiedzi na korespondencję, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia, lub zgody Użytkownika, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia (w przypadku, gdy korespondencja jest wysyłana na podstawie udzielonej zgody na jej przesyłanie),
 6. prowadzenia marketingu produktów lub usług własnych Usługodawcy, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Usługodawcy, polegającego na możliwości oferowania produktów lub usług własnych Usługodawcy Użytkownikom korzystającym z produktów lub usług Usługodawcy, w oparciu o Artykuł 6 ustęp 1 punkt f) Rozporządzenia,
 7. w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika na ich przetwarzanie, treść zgody określa, w jakim celu Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika, przy czym podstawą prawną przetwarzania tych danych osobowych jest Artykuł 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia.

Usługodawca może ponadto przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celach marketingowych, w tym związanych z prowadzeniem marketingu produktów lub usług własnych oraz innych osób, na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody. W takim przypadku, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę będzie zgoda Użytkownika, stosownie do Artykułu 6 ustęp 1 punkt a) Rozporządzenia. Realizowanie celów marketingowych może obejmować w szczególności przesyłanie przez Usługodawcę, w imieniu własnym lub na zlecenie innych osób, informacji handlowych drogą elektroniczną lub na numer telefonu Użytkownika oraz dostarczanie lub wyświetlanie Użytkownikowi w Serwisie ofert lub reklam Usługodawcy lub innych osób.

V. Udostępnianie danych osobowych (odbiorcy danych osobowych)

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Usługodawcy, między innymi podmiotom, z których Usługodawca korzysta lub którym powierzył wykonywanie czynności w zakresie prowadzonej przez siebie działalności, podmiotom świadczącym dla Usługodawcy usługi podatkowe, rachunkowe, prawne, techniczne lub informatyczne.

Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Usługodawcę podmiotom przetwarzającym dane osobowe we własnym imieniu (innym administratorom danych osobowych), między innymi  partnerom Usługodawcy (w przypadku, gdy udostępnienie danych osobowych Użytkownika jest konieczne dla udostępnienia Użytkownikowi lub korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej przez partnera Usługodawcy), podmiotom świadczącym usługi dostawy, kurierskie, pocztowe lub bankowe, uprawnionym podmiotom lub organom, którym Usługodawca jest zobowiązany udostępnić dane osobowe na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Przekazywanie danych poza EOG

Usługodawca dopuszcza możliwość współpracy z partnerami, którzy mają siedziby w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). Usługodawca przekaże dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne oraz przy zapewnieniu wysokiego stopnia ochrony tych danych, w szczególności poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską dotyczących przekazywania danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza EOG.

VII. Czas przetwarzania danych osobowych

Czas przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę jest uzależniony od podstawy prawnej oraz celu przetwarzania, z uwzględnieniem zasady rozliczalności. Mając powyższe na względzie, dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez okres:

 1. w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie danej usługi dostępnej w Serwisie – przez czas obowiązywania umowy o świadczenie usługi, a po jego zakończeniu przez czas określony w punkcie b) i c) poniżej,
 2. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie IV.b) niniejszej Polityki – przez czas niezbędny do wypełnienia obowiązku oraz czas, w którym Usługodawca może ponieść konsekwencje prawne niewykonania tego obowiązku,
 3. w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu określonym w punkcie IV.c) niniejszej Polityki – przez czas niezbędny do ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń przez Usługodawcę lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Usługodawcy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia określonych w obowiązujących przepisach prawa,
 4. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Usługodawcy – najpóźniej do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem innych postanowień punktu VII Polityki,
 5. w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda na ich przetwarzanie – najpóźniej do czasu jej cofnięcia.

W przypadku danych osobowych przetwarzanych dla różnych celów lub na różnych podstawach prawnych przetwarzania, dla których występują różne okresy przetwarzania, łączny czas przetwarzania nie będzie dłuższy niż okres przetwarzania, który upłynie najpóźniej.

VIII. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika, Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo dostępu do danych osobowych,
 2. prawo sprostowania danych osobowych,
 3. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. prawo do przeniesienia danych osobowych do innego administratora,
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania,
 7. prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 8. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Użytkownik uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy Rozporządzenia.

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Wyświetlanie ofert lub reklam w Serwisie może odbywać się z wykorzystaniem profilowania, które polega na wykorzystaniu danych osobowych Użytkownika do oceny niektórych jego czynników osobowych, w szczególności analizy lub prognozy zainteresowań, zachowania lub preferencji konsumenckich Użytkownika oraz wyświetleniu Użytkownikowi ofert lub reklam zgodnej z taką oceną. Dane osobowe wykorzystywane w procesie profilowania obejmują dane i informacje związane z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu, którymi mogą być w szczególności: adres IP lub inny identyfikator, informacje o urządzeniu końcowym, przeglądarce lub systemie operacyjnym Użytkownika, aktywności Użytkownika w Serwisie, takie jak zakres korzystania z funkcjonalności dostępnych w Serwisie, kliknięcia, historia wyszukiwanych, wyświetlonych i przeglądanych treści, ofert lub reklam.

W pozostałym zakresie, podczas przetwarzania danych osobowych Użytkownika nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w rozumieniu Artykułu 22 Rozporządzenia, które mogłoby wywoływać wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na jego sytuację.

X. Źródło pochodzenia danych lub informacji pozyskanych w sposób inny niż od Użytkownika

Informacje dotyczące korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych przez partnerów Usługodawcy mogą pochodzić od partnerów Usługodawcy.

XI. Wymóg podania danych osobowych

Podanie lub pozostawienie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż jest niezbędne do korzystania z tych funkcjonalności Serwisu, które wymagają udostępnienia danych osobowych lub zawarcia i wykonania umowy o świadczenie danej usługi dostępnej w Serwisie.