Regulamin rozliczania mediów

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin rozliczania mediów określa zasady rozliczania kosztów energii elektrycznej, ciepła, wody zimnej i ciepłej, centralnego ogrzewania oraz odprowadzenia ścieków w poszczególnych Lokalach i stanowi integralną część Umowy.
 2. Zasady określone w niniejszym regulaminie stanowią odwzorowanie przyjętego przez Wynajmującego sposobu rozliczania kosztów mediów dostarczonych do Budynku na poszczególne Lokale.

§ 2. Posługiwanie się terminami i wykładnia (definicje)

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

Budynek budynek mieszkalny wielorodzinny z podziemną halą garażową, o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, zlokalizowany na nieruchomości położonej przy Al. Rzeczypospolitej nr 23 w Gdańsku, która jest zasilana w ciepło z 1 (jednego) węzła cieplnego oraz w zimną wodę z 1 (jednego) przyłącza wody zimnej
Lokal Lokal stanowiący przedmiot najmu, położony w Budynku
Powierzchnia Lokalu Określona w protokole zdawczo-odbiorczym powierzchnia danego Lokalu
Zarządca HomeInfo Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (KRS 0000696798)
Operator Należy przez to rozumieć zewnętrznego dostawcę określonego rodzaju mediów
Media Należy przez to rozumieć energię elektryczną, wodę zimną, wodą ciepłą, odprowadzanie ścieków oraz ciepło dostarczane do Budynku
Opłaty medialne Należy przez to rozumieć opłaty związane ze zużyciem mediów w Lokalu
Okres rozliczeniowy opłat medialnych Należy przez to rozumieć okres rozliczeniowy danego rodzaju mediów przyjęty przez Operatora
Indywidualny licznik Licznik zainstalowany na elemencie instalacji łączącym instalację wspólną z instalacją w Lokalu położonym w rozliczanym budynku; mierzącym ilość zużytego medium wyłącznie w danym Lokalu
Oplata stała Opłata niezależna od zużytej ilości
Cena energii elektrycznej Jednostkowa cena energii elektrycznej przyjęta przez Operatora energii elektrycznej wyrażona w PLN za kWh
Cena wody i ścieków Jednostkowa cena wody oraz odprowadzania ścieków przyjęta przez Przedsiębiorstwo wodociągowe wyrażona w PLN za m3
Cena ciepła Cena ciepła określona w taryfie Wytwórcy ciepła wyrażona w PLN za GJ

§ 3. Wyposażenie Lokali i umiejscowienie liczników

 1. Dostawa mediów do Budynku odbywa się instalacjami wspólnymi od Operatorów danego medium.
 2. Każdy Lokal ma przyporządkowany wyłącznie jeden licznik służący do pomiaru zużycia określonego rodzaju mediów:
   1. do pomiaru zużycia energii elektrycznej – jeden indywidualny licznik energii elektrycznej,
   2. do pomiaru zużycia wody zimnej – jeden indywidualny licznik (wodomierz) wody zimnej,
   3. do pomiaru zużycia wody ciepłej – jeden indywidualny licznik (wodomierz) wody ciepłej,
   4. do pomiaru zużycia ciepła – jeden indywidualny licznik energii cieplnej (ciepłomierz).
 3. Właścicielem liczników jest Wynajmujący, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku energii elektrycznej w uzgodnionych indywidualnie pomiędzy Wynajmującym a Najemcą przypadkach – właścicielem licznika może być Operator, zgodnie z umową zawartą przez Najemcę z Operatorem. W opisanej powyżej sytuacji, w której Najemca sam zawarł z Operatorem umowę na dostawę energii do Lokalu, postanowienia niniejszego regulaminu w zakresie rozliczania energii elektrycznej nie będą miały zastosowania
 4. Dostawa i montaż liczników, jak i koszty z tym związane leżą po stronie Wynajmującego.

§ 4. Odczyty liczników

 1. Stany liczników indywidualnych w sposób automatyczny są zapisywanie w raporcie zużycia.
 2. Odczyt stanów liczników następuje zdalnie.
 3. W przypadku problemów ze zdalnym odczytem danych na ostatni dzień okresu rozliczeniowego i zauważeniu błędów, zostaje przyjęty określony sposób rozliczeń:
 4. jeśli błąd był krótkotrwały i jest możliwy odczyt do +/-1 dnia roboczego od dnia będącego końcem okresu rozliczeniowego – stan ten zostaje przyjęty do rozliczenia,
 5. jeśli błąd wymaga dokonania naprawy i usunięcie problemu będzie miało miejsce w ciągu 2 dni roboczych – do rozliczenia zostaje przyjęty pierwszy możliwy odczyt zdalny po naprawie,
 6. jeśli błąd nie jest możliwy do naprawy w ciągu 2 dni roboczych licząc od końca okresu rozliczeniowego, w ciągu 3 dni roboczych od zakończenia okresu rozliczeniowego, dokonywany jest odczyt ręczny i zostaje on przyjęty do rozliczenia,
 7. w przypadku awarii uniemożliwiającej odczyt ręczny, za odczyt przyjmuje się stan szacowany, wyliczony poprzez dodanie do stanu początkowego z danego okresu rozliczeniowego ilości zużytych mediów wyliczonej w sposób określony w § 5. pkt 8 niniejszego regulaminu.

§ 5. Wyliczanie zużytej ilości

 1. Wyliczenie ilości zużytych mediów w Lokalu będzie następować po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
 2. Najemca będzie obciążany opłatami medialnymi wyłącznie za okres, w którym Lokal był oddany w jego użytkowanie.
 3. Podstawowe jednostki rozliczeniowe:
 4. Energia elektryczna [kWh]
 5. Zużycie wody zimnej [m3],
 6. Zużycie wody ciepłej [m3],
 7. Odprowadzenie ścieków [m3],
 8. Ciepło [GJ].
 9. W przypadku energii elektrycznej, wody zimnej, wody ciepłej i ciepła, zużyta ilość jest obliczana jako różnica wskazań liczników indywidualnych pomiędzy początkiem a końcem okresu rozliczeniowego.
 10. W przypadku odprowadzenia ścieków ilość będzie wyliczana ze wzoru:

Vś = Vwz + Vwc , gdzie:

Vś – ilość ścieków odprowadzonych z Lokalu,

Vwz– ilość wody zimnej doprowadzonej do Lokalu,

Vwc– ilość wody ciepłej doprowadzonej do Lokalu.

 1. Przy określaniu ilości zużytej w pierwszym okresie rozliczeniowym, za stany początkowe liczników przyjmuje się stany umieszczone w protokole wydania Lokalu.
 2. Przy określaniu ilości zużytej w ostatnim okresie rozliczeniowym, za stany końcowe liczników przyjmuje się stany umieszczone w protokole zdania Lokalu.
 3. W przypadku awarii licznika uniemożliwiającej dokonanie odczytu ręcznego, przyjmuje się:
 4. Wyliczenie zużycia ciepła metodą zastępczą w oparciu o iloczyn średniego jednostkowego zużycia ciepła w rozliczanym Budynku, ustalonym na podstawie danych z indywidualnych liczników ciepła oraz powierzchni odpowiednich Lokali.
 5. Wyliczenie zużycia ciepłej wody nastąpi w oparciu o zryczałtowaną wielkość zużycia wody ciepłej w Lokalu w ilości 2,5 m3 / osobę / m-c.
 6. Wyliczenie zużycia zimnej wody i dostarczania ścieków nastąpią na podstawie zryczałtowanej wielkości zużycia zimnej wody w Lokalu w wysokości 3,5 m3 / osobę / m-c i zużycie ciepłej wody w ilości 2,5 m3 / osobę / m-c.
 7. W sytuacji gdy nie będzie możliwe określenie zużycia mediów na podstawie liczników innych lokali, zużycie będzie rozliczone proporcjonalnie na wszystkich Najemców zgodnie z udziałem powierzchniowym Lokalu

§ 6. Błędy i awarie

 1. Błędy występują w przypadku:
 2. Stan licznika na koniec okresu rozliczeniowego jest mniejszy niż wcześniejszy,
 3. Występuje brak komunikacji licznika,
 4. Alarm związany z ingerencją w urządzenie,
 5. Alarmy związane z uszkodzeniem czujników ciepłomierzy,
 6. Awaria licznika uniemożliwiająca odczyt w prawidłowych jednostkach.

§ 7. Określanie ceny

 1. Wyliczenie ceny zużytych mediów w Lokalu będzie następować po zakończeniu okresu rozliczeniowego, zgodnego z okresem rozliczeniowym Operatora.
 2. Do określenia kosztów mediów będą stosowane ceny i stawki opłat zawartych w aktualnych cennikach Operatorów.
 3. Sposób wyliczania opłaty z tytułu zużycia energii elektrycznej w Lokalu:

Opłata z tytułu dostarczenia energii elektrycznej, jest liczona na podstawie iloczynu zużycia energii elektrycznej w Lokalu oraz ceny przyjętej przez Operatora. W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Operatora, nastąpi opóźnienie w dostarczeniu rozliczenia rzeczywistego zużycia energii elektrycznej o min. 2 okresy rozliczeniowe, Wynajmujący ma możliwość przygotowania dla Najemcy rozliczenia na podstawie fizycznych odczytów liczników oraz ceny stosowanej przez Operatora, oraz wystawienia z tego tytułu faktur zaliczkowych. Faktury te zostaną rozliczone niezwłocznie po otrzymaniu rzeczywistego rozliczenia sporządzonego przez Operatora za dany okres rozliczeniowy.

 1. Cena zimnej wody – cena wody, zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem Operatora
 2. Sposób wyliczania ceny ciepłej wody
 3. Cena ciepłej wody jest wyliczana ze wzoru:

Ccw = Czw + Cpw, gdzie

Ccw – cena ciepłej wody

Czw – cena zimnej wody

Cpw – cena podgrzania wody

 1. Cena podgrzania wody jest wyliczana ze wzoru:

Cpw = Ostw + Ozmw, gdzie

Cpw – cena podgrzania wody

Ostw – opłata stała dla rozliczanego Lokalu, niezależna od ilości zużytej wody w Lokalu

Ozmw – opłata zmienna, uzależniona od ilości zużytej wody ciepłej w Lokalu

 1. Wysokość opłaty stałej dla rozliczanego Lokalu jest wyliczana ze wzoru:

Ostw = Pl / Pb * Ostwo, gdzie:

Ostw – opłata stała dla rozliczanego Lokalu

Pl – powierzchnia rozliczanego Lokalu

P– powierzchnia wszystkich Lokali w budynku

Ostwo – stawka opłaty stałej za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe na potrzeby ciepłej wody użytkowej, określone w taryfie Operatora

 1. Wysokość opłaty zmiennej jest wyliczana ze wzoru:

Ozmw = Qwc * Ozmo, gdzie:

Ozmw – opłata zmienna, uzależniona od ilości zużytej wody ciepłej w Lokalu

Qwc – ilość ciepła niezbędna na podgrzanie ciepłej wody dostarczonej do Lokalu

Vwc – ilość wody ciepłej doprowadzonej do Lokalu

Ozmo – stawka opłaty zmiennej za dostarczone ciepło i przesył, określona w taryfie Operatora

 1. Ilość ciepła niezbędna na podgrzanie ciepłej wody dostarczonej do Lokalu jest wyliczana ze wzoru:

Qwc = 0,19 GJ/m3 * Vwc, gdzie:

0,19 GJ/m3 – ustalona empirycznie ilość ciepła niezbędna do podgrzania 1m3 wody

Vwc – ilość wody ciepłej doprowadzonej do Lokalu

 1. Cena odprowadzenia ścieków – cena odprowadzenia ścieków, zgodna z aktualnie obowiązującym cennikiem Operatora
 2. Sposób wyliczania ceny ciepła

Cena dostarczanego ciepła jest wyliczana ze wzoru:

Cco = Qco * Ozmco + Ostco

Cco – cena ciepła dostarczonego do ogrzewania Lokalu

Qco – ilość ciepła dostarczonego do Lokalu na potrzeby centralnego ogrzewania

Ozmco – stawka opłaty zmiennej za dostarczone ciepło i usługi przesyłowe, określona w taryfie Operatora

Ostco – stawka opłaty stałej za zamówioną moc cieplną i usługi przesyłowe dot. centralnego ogrzewania, określone w taryfie Operatora

 1. W przypadku zmiany cen w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, rozliczenie następuje na podstawie proporcji za poszczególne okresy rozliczenia.

§ 8. Faktury za opłaty medialne

 1. Zużycie mediów za dany okres rozliczeniowy w Lokalu, będzie rozliczane po zakończonym okresie rozliczeniowym, zgodnym z okresem rozliczeniowym Operatora.
 2. Faktury będą przesyłane Najemcy na wskazany w umowie najmu adres mailowy.
 3. Najemca ma obowiązek zapłaty za fakturę w terminie określonym w umowie najmu.

§ 9. Reklamacje

 1. W przypadku zauważonych niezgodności dotyczących zużytej ilości lub ceny, Najemca ma prawo do złożenia reklamacji.
 2. Reklamację należy przesyłać drogą mailową na adres info@athomeliving.pl
 3. W zgłoszeniu reklamacji powinny zostać zawarte dane pozwalające na identyfikację osoby zgłaszającej, dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz podany szczegółowy opis powodów reklamacji.
 4. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 30 dni od momentu zgłoszenia.
 5. O decyzji dot. reklamacji Najemca zostanie powiadomiony drogą mailową na adres mailowy wskazany w umowie najmu.
 6. Reklamacja zostanie uznana za niezasadną w poniższych przypadkach:
 7. Złożona reklamacja nie dotyczy rozliczenia opłat medialnych,
 8. Wynika z zaniechania Najemcy w realizacji obowiązków określonych w § 11 niniejszego regulaminu,
 9. Okoliczności stanowiące podstawę reklamacji, nie leżą po stronie Wynajmującego.
 10. Złożenie reklamacji nie zwalania Najemcy z obowiązku zapłaty za zużyte przez niego media w terminie określonym w umowie najmu i na wystawionej fakturze.

§ 10. Korygowanie rozliczeń

 1. Wynajmujący ma prawo do korygowania rozliczeń, a co za tym idzie faktur w poniższych przypadkach:
 2. Pozytywnie rozpatrzona reklamacja Najemcy,
 3. Błędny odczyt zauważony przez Zarządcę,
 4. Błąd w rozliczeniu,
 5. Omyłkowo wystawiona faktura,
 6. Wykryta awaria,
 7. Korekta faktury kosztowej przez Operatora otrzymana po dokonaniu rozliczenia przez Najemcę,
 8. Zmiana cen, które nie została uwzględniona w rozliczeniu w związku z brakiem informacji,
 9. wyliczenia zużycia mediów w oparciu o § 5. pkt 8 niniejszego regulaminu.
 10. Korekta może mieć miejsce dla jednego, kilku lub wszystkich Lokali – w zależności od tego ilu Lokali zmiana dotyczy.
 11. Korekta rozliczenia następuje poprzez wystawienie faktury korygującej w terminie 30 dni od wykrytego zdarzenia opisanego w § 10. pkt 1 niniejszego regulaminu.

§ 11. Obowiązki Najemcy

 1. Utrzymywanie zamontowanych instalacji w dobrym stanie technicznym.
 2. Wszelkie zauważone awarie oraz nieprawidłowości działania instalacji i liczników powinny być niezwłocznie zgłoszone Wynajmującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 3. Nieingerowanie w instalacje zamontowane w Lokalu oraz w działanie liczników. W przypadku zauważonej ingerencji zostanie naliczona kara w wysokości wskazanej w Regulaminie użytkowania Budynku, Lokalu i Części wspólnych tj. 3.000 zł.
 4. Dokonywanie opłat naliczonych z tytułu zużytych mediów i odsetek z tytułu nieterminowych płatności
 5. W przypadku uszkodzenia instalacji i/lub zamontowanych liczników z winy Najemcy, Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z naprawą.

§ 12. Postanowienia końcowe

 1. Wynajmujący ma prawo zmienić treść regulaminu w każdym czasie.
 2. Aktualna wersja regulaminu dostępna jest pod adresem www: https://www.athomeliving.pl/regulamin-rozliczania-mediow/